Tôi đến từ một chuồng chiên khác
Nghe
Ân điển và lòng thương xót của Chúa
Nghe
Rửa chân
Nghe
Đức Thánh Linh
Nghe
Báp tem bằng nước
Nghe
Tiệc Thánh
Nghe
Ngày Sa-bát
Nghe